044-514-601sangwien@srru.ac.th
ใกล้เต็มจำนวนรับแล้ว!!!!
สมัครเรียนที่ฝ่ายแนะแนวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
งานรับสมัครนักศึกษา 044-514-606 ต่อ 23
งานแนะแนวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 044-514-601