📣 จองรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2561 📣 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะเปิดระบบจองรายวิชาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ดังนี้ 👉 นักศึกษาชั้นปีที่ 4,5 (รหัส 57,58) เปิดจองรายวิชาวันที่ 30 ต.ค. 61 เวลา 08.30-12.00 น. 👉 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 59) เปิดจองรายวิชาวันที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 08.30-12.00 น. 👉 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 60) เปิดจองรายวิชาวันที่ 1 พ.ย. 61 เวลา 08.30-12.00 น. 👉 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) เปิดจองรายวิชาวันที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 08.30-12.00 น. 👉 นักศึกษาภาค กศ.บป. (รหัส 58-61) เปิดจองรายวิชาวันที่ 3 พ.ย. 61 เวลา 08.30-16.30 น. ——————————- ▶️ นักศึกษาภาคปกติ ตรวจสอบห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1lkVoOwGzBMz_Bu-nfpml3c6yJ6HuIYJA ▶️ นักศึกษาภาค กศ.บป. ตรวจสอบห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1EuC83KvpA06kIh6l94i8c_SN3f0AMM3Z ——————————- นักศึกษาสามารถลงจองรายวิชาได้ที่เว็บไซต์จองรายวิชา http://reg1.srru.ac.th/ , http://reg2.srru.ac.th/ และ http://reg3.srru.ac.th/ 📍– เปิดระบบจองตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป — 📍 ** หมายเหตุ : นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงเพิ่ม ถอนรายวิชา ในระหว่างวันที่ 12 – 23 พ.ย. 61 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.044-041620 หรือ 044-710047 (ระบบอัตโนมัติ)