เกี่ยวกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปรัชญา

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์

สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา

อัตลักษณ์

บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ พร้อมพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

พัฒนาทักษะวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ

1. การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ

3. การบริการวิชาการเพื่อชุมชนและท้องถิ่น

4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. พัฒนาระบบการบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมมาภิบาล

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สามารถประกอบอาชีพได้ตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท้องถิ่น และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นผู้มีความสามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาคนและพัฒนางาน ได้อย่างมีระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม
5. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้
7. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดี
8. เป็นผู้มีความรักความหวงแหนปกป้องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
9. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและสังคม
10. มีความรู้ความสามารถในสาขาชีพ มีทักษะในการบริหารจัดการ การแก้ปัญหาและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง และสังคม