ประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นภาควิชาหนึ่งของวิทยาลัยครูสุรินทร์ ชื่อ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ สอนวิชาพื้นฐานทางช่างและอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2528 เกิดภาวะผู้เรียนทางสายครุศาสตร์มาก ซึ่งตำแหน่งการบรรจุรับราชการครูน้อย ประกอบกับความเจริญเติบโตและการต้องการพัฒนาประเทศไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดความต้องการของตลาดแรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสูง สภาการฝึกหัดครูจึงได้จัดหลักสูตรสาขาวิชาอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสาขาครุศาสตร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ จึงได้จัดการเรียนการสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

          ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2542 ได้ประกาศแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏสุรินทร์ และให้ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ต่อมาได้มีโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และได้รับการอนุมัติให้เป็นคณะฯ มีการบริหารจัดการและดำเนินงานตามพันธกิจ ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

         ในปีการศึกษา 2548 ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้จัดการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          ในปีการศึกษา 2554 ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้จัดการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อผลิตวิศวกรด้านการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตนักเทคโนโลยี และหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยีเพื่อผลิตด้านนักศึกษาครู

          ในปีการศึกษา 2555 ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้จัดการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          ในปีการศึกษา 2557 ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้จัดการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อผลิตวิศวกรด้านการจัดการอุตสาหกรรม