😍 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ 🥳🥳
– ผศ.ดร.กนกกานต์ ลายสนธิ์
– อ.ปฏิวัติ อาสาเสน
– ผศ.สมบัติ สมัครสมาน
ที่ได้รับเลือกเป็น “ผู้แทนคณาจารย์” ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 🤩🤩