ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักวิจัย สายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา ร่วมบูรณาการในการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สกสว. และหน่วยงานภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ”

ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ผ…

Read More