วันพุธที่ 17 เมษายน 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน “ดักแด้ไหมกรอบ” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-18 และ 20 เมษายน 2567
ณ ศาลาวัดประทุมธรรมชาติ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์