👏 👏คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ 👏👏
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา วรรณกายนต์
ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม (Journal of Social Science and Cultural) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1. 👍👍