“เทคโนโลยีควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่”
ได้เรียนรู้เทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะ นวัตกรรมตอบโจทย์เกษตร 4.0 สำหรับโลกที่กำลังขับเคลื่อนด้วยสมาร์ทเทคโนโลยี (smart technology) การเปิดรับเพื่อปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีจึงจำเป็นยิ่งสำหรับอนาคตของภาคการเกษตรไทย