ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะในด้านกระบวนการผลิต การออกแบบ การวางแผน และควบคุมระบบต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับความเจริญเติบโตและแก้ปัญหาภาคการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศและอุตสาหกรรมในท้องถิ่น มาเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ม.ราชภัฏสุรินทร์ ด้วยกันนะ