เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้านทฏษฎีและปฏิบัติ เป็นหนึ่งในสาขาวิชาชีพที่มีบทบาทมีความต้องการทั้งในภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ รวมถึงหน่วยงานราชการ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้บัณฑิตมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ เพื่อให้สามารถจัดการงานในความรับผิดชอบ แก้ปัญหาและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
#เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ #รหัส5006
#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #SRRU #มอราชภัฎสุรินทร์ #Dek67