🎉ขอแสดงความยินดี🎉
💜นายเจตนิพัทธ์ เชื่อดี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับทุนการศึกษา “ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” ปีการศึกษา 2566 จำนวน 40,000 บาท/ปี จนจบการศึกษา💚