ผลิตครูที่มีคุณภาพสูง ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม สู่ความเป็นครูสมรรถนะสูง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี สามารถบูรณาการความรู้ทักษะ เจตคติ แห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครูให้เป็นอย่างดี มาเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ม.ราชภัฏสุรินทร์
#อุตสาหกรรมศิลป์ #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #รหัส5001
#SRRU #มอราชภัฎสุรินทร์ #Dek67