สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี รองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2567 หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ การใช้เครื่องจักร CNC พลาสม่า สำหรับโลหะแผ่น
โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน
ด้วย ฝ่ายงานฝึกอบรม ภายใต้การดำเนินงาน ศูนย์บริการวิชาการเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการให้บริการ คำปรึกษา การพัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามข้อตกลง MOU ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้ทำข้อตกลงเพื่อพัฒนาหลักสูตร สถานที่ วิทยากร การฝึกอบรม และร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิต บุคลากรต่ออาชีพและพัฒนาสายงานตน ให้เป็นไปอย่างมีระบบและเป็นมาตรฐานสากล นั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ จึงร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการเทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม และฝึกอบรม
ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์