วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมสื่อการเรียนภาษาอังกฤษ English For Metaverse พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุม ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

 

Leave a Comment