คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์
ขอแสดงความยินดี กับ คนดีศรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ผศ.ดร.พงศ์ไกร วรรณตรง ดีเด่นด้านเสียสละและทุ่มเทในการทำงาน
2. ผศ.ดร.สุพัตรา วะยะลุน ดีเด่นด้านวิจัยและเผยแพร่ผลงาน
3. ผศ.กิตติชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์ ดีเด่นด้านการสอน
4. นายพงศกร เดชศิริ ดีเด่นด้านเสียสละและทุ่มเทในการทำงาน
5. น.ส.สุนทราภรณ์ เนินแก้ว ดีเด่นด้านการจัดการระบบในการปฏิบัติงาน
6. นางดอกรัก ลายทอง ดีเด่นด้านการบริการและอาคารสถานที่
7. น.ส.แสงเดือน นามเพราะ ดีเด่นด้านการบริการและอาคารสถานที่

Leave a Comment