วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่างในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.4 ปี) รุ่น 1

Leave a Comment