วันที่ 5 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ประชุมสรุปผลโครงการวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมีสาขาที่เข้าวิพากษ์ทั้งหมด 4 สาขาวิชาดังนี้

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

4. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี

 

Leave a Comment