วันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เรียนเชิญคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกท่าน เข้าร่วมประชุมการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 จัดขึน ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

 

Leave a Comment