⚙️“1 นักศึกษา 2 ใบประกอบวิชาชีพ”⚙️
ผลการดำเนินงานการจัดฝึกอบรมโครงการ “หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเครื่องจักร CNC พลาสม่า สำหรับงานโลหะแผ่น” ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2565 ให้กับนักศึกษา จำนวน 20 คนคณะเทคโนโลยีอุตสากกรรม เป็นเตรียมการฝึกอบรมฝีมือแรงงานก่อนเข้าทํางาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถทํางานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และยกระดับทักษะแรงงาน พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตามเป้าหมาย คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ประเด็นพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
🦾ผลการดำเนินการฝึกอบรม มีดังนี้
1) ผู้สมัครเข้ารับการอบรม 20 คน
2) ผู้ผ่านการฝึกอบรม 17 คน
3) ผู้ไม่ผ่านการฝึกอบรม 3 คน
4) ระดับความพึงพอใจในการเข้าฝึกอบรม 4.50 ระดับดีมาก
🦾ตัวชี้วัดของการฝึกอบรม
1) ผลผลิตเชิงปริมาณ
– คณะฯ ผลิตนักศึกษาวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน (วพร.) สาขา เครื่องจักร CNC พลาสม่า สำหรับงานโลหะแผ่น จำนวน 17 คน
– คณะฯ ผลิตวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในการฝึกอบรม สาขา เครื่องจักร CNC พลาสม่า สำหรับงานโลหะแผ่น จำนวน 6 ท่าน
2) ผลลัพธ์
– นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน (วพร.) สาขาดังกล่าว มีความรู้ สามารถปฏิบัติ มีทักษะ และทัศนคติที่ดีเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน
– ตรงตามแผนการทำงานของงานฝึกอบรม 1 นักศึกษา 2 ใบประกอบวิชาชีพ
– ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สามารถเพิ่มโอกาสในการรับค่าจ้างตอบแทนที่เป็นธรรม
3) ผลกระทบ
– ภาคีเครือข่ายระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์ กับ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
– การประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการเปิดรับนักศึกษาเพื่อการศึกษาต่อด้านครุภัณฑ์ เครื่องมือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
ทั้งนี้ วิทยากรในการฝึกอบรม มีรายชื่อดังนี้
1. ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ “หัวข้อ ความปลอดภัยในการทำงานเครื่องจักร”
2. ผศ.ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร ผู้ช่วยคณบดีวิจัยและพัฒนา “หัวข้อ หลักการทำงานและอุปกรณ์สำหรับเครื่องจักร”
3.ผศ.ดร.พงศ์ไกร วรรณตรง หัวหน้างานพัสดุและกิจการนักศึกษา “หัวข้อ การสร้างแบบตัดงานด้วยคอมพิวเตอร์”
4. น.ส.นลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ หัวหน้างานฝึกอบรม “หัวข้อ การสร้างแบบตัดงานด้วยคอมพิวเตอร์”
5. นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม “หัวข้อ การเขียนโปรแกรมตัดงาน”
6. นายวัชระ แหวนเงิน หัวหน้างานศูนย์บริการวิชาการเทคโนโลยี “หัวข้อ การตัดชิ้นงาน CNC”
จัดขึ้นในวันที่ 9-11, 17-18 ธันวาคม 2565 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์บริการวิชาการเทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม
และฝึกอบรม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment