วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์หัวหน้าทีมที่ปรึกษา, นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ หัวหน้างานวิจัยนวัตกรรม และ นางสาวนลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ หัวหน้างานฝึกอบรม ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา และ นักศึกษา สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1)นส.ปนัดดา เกลี้ยงพร้อม 2) นส.พิมพ์ขวัญ พันธ์มณี 3) นส.นลินี ควรดี 4) นายอนุวัฒน์ เครือวัลย์ 5) นายวีระพงษ์ จันทร์รักษา 6) นายนักรบ ทับทิมทอง 7) นส.ชลลดา พรมรักษ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนำเสนอโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 เพื่อนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) ของนักศึกษา ภายใต้ “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2” ประจำปี 2565 เรื่อง นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนำเสนอโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ทั้งนี้ ผู้บริหารที่เข้าร่วมงานนำเสนอ มีดังนี้คะ
1.นายณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และองค์กรชุมชน
2.นายณัฐพล ดวงมาลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน
3.นายสุรพล​ โสมะภีร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน
4.นางสาวชลียา สระบัว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน
5.นายวีรศักดิ์ ใจพินิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตสุรินทร์ หน่วยวิเคราะห์สินเชื่อ
6.นายทวีศักดิ์ ลัทธิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 12 หน่วยสถาบันการเงินชุมชน

Leave a Comment