วันที่ 7 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้มาแนะนำและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการแก่ คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment