เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก โตสุรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย และเป็นประธานในพิธีปิด “กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบรังไหมแบบควบคุมอุณหภูมิและเครื่องผลิตเส้นไหมทอมือพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร” หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์และคณะ ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมโครงการการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2564 (การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ) จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้นำชุมชน กำนันตำบลกันตรวจระมวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันตรวจระมวล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยแก่กลุ่มวิสาหกิจผลิตผ้าไหมทอมือ ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ รับมอบโดย นางสุวรรณี โชติสิรินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลกันตวจระมวล ประธานกลุ่มวิสาหกิจผลิตผ้าไหมทอมือ และตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจผลิตผ้าไหมทอมือ ในการนี้ทางนายกเทศมนตรีตำบลกันตวจระมวล ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้วิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ได้เห็นความสำคัญของกลุ่มชุมชนตำบลกันตวจระมวล และส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ใช้สร้างอาชีพได้จริง และได้มอบของที่ระลึกผ้าไหมทอมือ แก่ท่านอธิการบดี ท่านคณบดี ท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และคณะผู้วิจัย ในครั้งนี้ด้วย

Leave a Comment