วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดร.สุชาติ ดุมนิล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา และวิทยากรโครงการฯ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนิน โครงการบริการวิชาการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู่ชุมชนตามแนวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดผลประโยชน์ต่อท้องถิ่นสูงสุด
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 

Leave a Comment