วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในนามเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและสถานประกอบการณ์(บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก โตสุรัตน์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและลงนามความร่วมมือ(MOU) ทำข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในครั้งนี้ด้วย จัดขึ้น ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพลานช้าง มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment