วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิศัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึพกษา เขต ๓๓ โดยมีรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์พิธีลงนาม เพื่อดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ เพื่อให้เป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นที่พึ่งของสังคม และประเทศในภูมิภาคบนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่การชี้นำสังคมทางปัญญา
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและโรงเรียนมัธยมในกำกับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ และเพื่อทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะฯกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ในการให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ การบริการวิชาการ ในวันนี้

 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipO_zEIzqtafz_tqJKxyQRTgjAlU6Xm1Gq7R68qit7Az1EyGigha-ojIiZPBeUq2pw?key=VFlFSDlMUndzYVUxdzhFcnczay02SGEweWUyVGxn

Leave a Comment