ด้วยทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ขออนุเคราะห์วิทยากรที่มีความรู้ในด้านการผลิตเสื้อเตาด้วยเทคโนโลยี และการอบรมให้ความรู้เรื่องการอัดรังผึ้งด้วยเครื่องอัด 3 ท่าน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม 2) ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ และ 3) นายเอกราช นาคนวล อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต และผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ 2) นายวัชระ แหวนเงิน พร้อมกับอนุเคราะห์เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อให้ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยรองศาสตราจารย์ บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินการในครั้งนี้ และได้รับเกีบรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานมอบผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ “เครื่องอัดรังผึ้งเตาประสิทธิภาพสูง” ผลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านใหม่ และกล่าวให้โอวาทแก่ชุมชน

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2018

Leave a Comment