วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี ผศ.สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหารวางแผนและประกันคุณภาพ ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี เพื่อวางแผนการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Leave a Comment