“ชวนน้องเรียนต่อ 66”
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ไกร วรรณตรง ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา แนะนำแนะแนวหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

Leave a Comment