“…สถาปัตยกรรมจะทำให้พวกเรารับรู้และจดจำได้ว่า พวกเราคือใคร….”
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม SRRU 💜💚
🎯สมัครรหัส 5003🎯
⚙️คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม⚙️

Leave a Comment