24 เมษายน 2024
“เทคโนโลยีควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่” ได้เรียนรู้เทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะ...
Read More
22 เมษายน 2024
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ...
Read More
22 เมษายน 2024
วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีทำบุญถวายเพล สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่...
Read More
22 เมษายน 2024
Congratulationsขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน...
Read More

เกี่ยวกับคณะ

ปรัชญา

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์

สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา

อัตลักษณ์

บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ พร้อมพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

พัฒนาทักษะวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

อุตสาหกรรมศิลป์ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 139 หน่วยกิต

เทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 131 หน่วยกิต

เทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง พ.ศ. 2562 133 หน่วยกิต

เทคโนโลยีการผลิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563 128 หน่วยกิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีไฟฟ้า ปรับปรุง พ.ศ. 2562 133 หน่วยกิต

เทคโนโลยีเครื่องกล ปรับปรุง พ.ศ. 2564 130 หน่วยกิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปรับปรุง พ.ศ. 2562 39 หน่วยกิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการจัดการ ปรับปรุง พ.ศ. 2566 135 หน่วยกิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปรับปรุง พ.ศ. 2562 66 หน่วยกิต

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารงานบุคคล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ.ดร.สุชาติ ดุมนิล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพกิจกรรม

19
ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 โครงการเลือกตั้งกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา และนายกสโมสรแต่ละคณะ ประจำปีการศึกษา 2567
อ่านเพิ่มเติม
24
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี รองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

“เทคโนโลยีควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่”

เมษายน 24, 2024

นายเจตนิพัทธ์ เชื่อดี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับทุนการศึกษา “ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง” ปีการศึกษา 2566 จำนวน 40,000 บาท/ปี จนจบการศึกษา

เมษายน 23, 2024

เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้านทฏษฎีและปฏิบัติ เป็นหนึ่งในสาขาวิชาชีพที่มีบทบาทมีความต้องการทั้งในภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ รวมถึงหน่วยงานราชการ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้บัณฑิตมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ เพื่อให้สามารถจัดการงานในความรับผิดชอบ แก้ปัญหาและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมษายน 22, 2024

ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะในด้านกระบวนการผลิต การออกแบบ การวางแผน และควบคุมระบบต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับความเจริญเติบโตและแก้ปัญหาภาคการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศและอุตสาหกรรมในท้องถิ่น มาเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ม.ราชภัฏสุรินทร์

เมษายน 22, 2024