ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี  และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ พร้อมด้วยอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

 

     

Leave a Comment