ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพระเทพวิทยาลัย ชั้น3 อาคาร36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ ประธานในที่ประชุมด้วยมีข้อราชการที่ปรึกษาหารือในเรื่องการดำเนินโครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ทั้งนี้ พร้อมคณาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยอุตสาหกรรม เข้าปรึกษาหารือโดยพร้อมเพรียงกัน

นางสาวนงนภัส สายแสง : ถ่ายภาพ
ฝ่ายประะชาสัมพันธ์รายงาน

 

Leave a Comment