รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ อาจารย์เอกราช นาคนวล นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ และนายวัชระ แหวนเงิน จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการหลักสูตร “นักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์” นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์และโรงเรียนจารย์วิทยาคารเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภายหลังจากส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดและคว้ารางวัลระดับประเทศในโครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2020” งานวันนักประดิษฐ์ 2020 Thailand Inventor’s Day จัดโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.

Read More