ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ/ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และประธานสาขาวิชาประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment