วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ แสงอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์แผนและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด
⚙️ การประกวดแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ⚙️
⚙️ SRRU Innovation Awards 2023 ⚙️
💜 ภายใต้โครงการ SRRU OPEN HOUSE OPEN HEART 2023 การเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน
การประกวดแข่งขันในครั้งนี้ มีทีมนักประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้สมัครเข้าร่วมการประกวด เพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นจำนวน 19 ทีม ทั่วประเทศไทย และนอกเหนือจากงานประกวดแข่งขันแล้ว ทางคณะฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ เพื่อรองรับผู้เข้าเยี่ยม ได้ชมและปฏิบัติตามฐานเรียนรู้ เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษา การเรียนการสอน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มากกว่า 9 ฐานเรียนรู้
ผลการประกวดมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
ผลงาน “เครื่องส่งสัญญาณเตือนการล้มสำหรับขอความช่วยเหลือ” โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
ผลงาน “Backrest Help : พนักพิงช่วยเหลือ” โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
ผลงาน “อ่างล้างมืออัตโนมัติ 4 in 1 (Automatic Sink 4 in 1)”โรงเรียนบัวเชดวิทยา
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
ผลงาน “พยาบาลจักรกล” โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
ผลงาน “เตาชีวมวล plus” โรงเรียนพญารามวิทยา
 
 
 

Leave a Comment