วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ประยุทธ คงอินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนิชกานต์ ทันวัน และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมประชุมกระบวนการการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน) ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment