วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบสะกดคำและการออกเสียงแบบ Phonics อย่างง่าย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

Leave a Comment