รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต รักษาราชการแทน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปินประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กบ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๓๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment