วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางและกระบวนการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนล่วงหน้า ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment