วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมวาระพิเศษ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ แต่ละหน่วยงาน เพื่อประสานความร่วมมือกันทำงานกันของแต่ละหน่วยงาน และมติที่ประชุมมอบหมาย ให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งแรก โดยมีการประชุม ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment