คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ บัญชา ชื่นจิต และรองฝ่ายบริหาร นายจิรวัฒน์ รักการ เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 26
ระหว่างวันที่ 12 -13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารอำนวยการและเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 

 

การประชุมสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 26

Leave a Comment