วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด เป็นประธาน พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ/ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา /ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และหัวหน้างานแต่ละฝ่ายงาน ร่วมประชุมหัวหน้างาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 36

Leave a Comment