ช่วยศาสตราจารย์นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กบ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๓๖

Leave a Comment