วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ก.บ.) ครั้งที่ 23/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36
โดยสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 23/2565 ดังนี้
1. การรายงานการเข้าร่วมประชุมการบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. การเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโปรแกรมยกระดับคุณภาพชีวิตทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์
3. การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจ ให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
4. การรายงานข้อมูลพระราชกฤษฎีกาและหลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรองรับมาตรฐานการอุดมศึกษา
5. การรายงานผลการพิจารณาข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)
6. การรายงานความคืบหน้าการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการ”
7. กำหนดการกิจกรรม 1 นักศึกษา 2 ใบประกอบวิชาชีพ
8. การรายงานความคืบหน้าการออกแบบตรา (LOGO) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. การติดตามความคืบหน้าแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี
10. การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
11. การพิจารณาการขอรับทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (การขอผลงานทางวิชาการ) กรณีของผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชเรศ แก่นบุตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ โคตรพันธ์

Leave a Comment