วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ในงานแต่ละฝ่าย เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Leave a Comment