ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จัดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการผลิตเส้นใยไหม ให้กับกลุ่มทอผ้า ในพื้นที่และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตเส้นไหมประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผลิตภันฑ์จากไหม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด พิจารณาแล้วว่าบุคลากรในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการสร้างเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหม กระบวนการสาวไหม และกระบวนการเตรียมเส้นไหม เป็นอย่างดีจึงได้ทำหนังสือเชิญบุคลากรในคณะฯ เป็นวิทยากรซึ่งประกอบไปด้วย
1) รองศาสตาจารย์ ชูชาติ พยอม
2) นายศุภชัย แก้วจันทร์
3) นายเอกราช นาคนวล
4) นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ
5) นายวัชระ แหวนเงิน
ในระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกเสาร์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ บัญชา ชื่นจิต คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการ พบปะชุมชน และกล่าวปาฐกถา แก่ชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกเสาร์ ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ภาพ/ข้อมูลข่าว นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2018

 

 

Leave a Comment