คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด ชลบุรี และอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

https://www.facebook.com/indussrru/photos/pcb.2232631853441622/2232617773443030/?type=3&theater

Leave a Comment