การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด และ รองศาสตราจารบีบัญชาชื่นจิต แสดงวิสัยทัศน์ในการสรรหาคณบดีฯ ผ่านการถ่ายทอดสดได้ทางระบบออนไลน์ (Zoom meeting)
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment