คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๓๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

 

Leave a Comment