วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร ผู้ช่วยคณบดีงานวิจัยและพัฒนา
นางศุภกาญ ยืนนาน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
นายโปเสก ภาณุรัตน์ นักวิชาการศึกษา
นายแดงน้อย ปูสาเดช นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายปิยวิทย์ วงษ์มณี นักวิชาการศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรม และแนะแนวการศึกษาต่อ ในโครงการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานครูและนักเรียน “อิสระทางการเรียนรู้มุ่งสู่ความสำเร็จ (Freedom Learning)” ณ โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ถนน กรุงศรีใน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
 
 
 
 
 

Leave a Comment